Lillehammer Sæter III
Nordseter- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: OTA

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8, kunngjøres herved at det igangsettes arbeid reguleringsplan for Lillehammer Seter III i Lillehammer kommune. Planarbeidet er en endring av del av reguleringsplan Lillehammer Seter III.

Lillehammer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke forventes å medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn i oppstartsmøte den 26.10.2017. Kommunen har lagt opp til at planendringen kan behandles som en administrativ endring dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Endringen vil alternativt bli gjennomført som en ordinær plansak. Utbygger er: Tinde Utvikling AS.

Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å øke antall tomter på en del av område F13 fra 5 tomter til 10-11 tomter. Se kartutsnitt som viser område for endring.

Merknader
Merknader eller opplysninger som kan være av betydning for planarbeidet ønsker vi at det tas kontakt med oss. Eventuelle merknader eller innspill som gjelder planarbeidet sendes skriftlig til Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer, e-post olav.talle@arealpluss.no.

Tilhørende filer:

Annonse
Varselbrev