ETTERSYN / VARSLING
Informasjon om pågående prosjekter - Vis færre

Jørstadmoen skole og Jorekstad

Hundsberglia

Hektneråsen Sør

Høgfjellia vest

Høgfjellia vest

Storgata 162 og 164

Storgata 132 - 138

Kroksjølia

Tosohagen

Jørstadmoen skole - Endring reg.plan: Jørstadmoen Nord

Stulsåa, felt H6 Fåvang Østfjell

Slåtthaugen hyttefelt

Valseter

Lillehammer Sæter II

Turskiløyper Venabygdsfjellet

HANSEBRÅTHAGAN

ROSENLUND BYDELSSENTER

Nipeto - Gampeflå

LUNKELIA - Sjusjøen

BKB 1 I SØR-FRON KOMMUNE GNR. 144 BNR. 1

Brattstølen Hyttegrend 2 - Nord-Aurdal kommune

Elgkollen, Felt 6F

Felt BFR og BFT - Fagerhøy

SKOLEGATA 8

Kvitfjelltoppen H14 - Nirvana 3

Ny barneskole Nordre Ål

Kvitfjelltoppen H13 - Nirvana 4

Vålejordet

Valle

Storhove sør og Storhovearmen

Hagejordet

Vy alpinhytter Kvitfjell øst

Skolestigen boligområde, Lena, Østre Toten

Kringsjåvegen 188

Strandvegen

BKB9 GUDSHAUGEN

Sjøsjålia - Tapptjønn

Vedteigen Sjøsjålia N

Hansebråthagan

H4 Svinslåa med F7.4

B8 - JESSNES

Stjernåsen 2

Kvitfjelltoppen H15 - H17

Gammelseteråsen III

Detaljregulering for del av Gulltjønn II

Amsrud Masseuttak

Anders Sandvigs gate 46

LUNKELIA - SJUSJØEN

Gudbrandsgard Senter II

Pyntaberget asylmottak

Nedre Jeistad

Detaljregulering/reguleringsendring Bagn Sentrum

Mjøsheim - mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Atnasjø kafé

Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H14 – Nirvana 3. DISPENSASJON

Fåvang Østfjell - Felt H6, B-C, J, H15 og M

del av Klevstadlykkja

H4 Svinslåa med F7.4 - Kvitfjell

Vinterhugu

Sørre Garli og del av Garlislette

Østvold boligfelt - trinn II

Varsel om oppstart med reguleringsendring for Hagevegen 11

Kvitfjell Panorama

Skårsetlia og Nordre Ål kirke (revidert varsling)

Grøndalen fritidsområde

Renåtangen hyttefelt

Fåberg - reguleringsendring

Gammelseteråsen III, Kvitfjell,

Gamle Strømsvei

Kvitfjelltoppen, del av H7-område

Friisvegen Turistsenter

Skårsetlia og Nordre Ål kirke

Gålå Fjellandsby

Rosenlund 2

Skjærsaker

Panoramavegen

Trabelivegen Hyttefelt

Kvartal 11

Storås skianlegg

Kvartal 42, Eidsvoll plass - Gjøvik barnehage

Landmovegen

Valdres Storhall

Fjøstjønna i Grøndalen

Eidesand Nærmiljøanlegg

Skogstadvegen 1

Haugerenga Vest

Ringsjøen Øst

Del av felt 4 - Hektneråsen

Flugsrud Skog

Langeråk Hyttefelt

Olympiaparken Hotell

Hafjelltoppen Hyttegrend

Skytterhaugen Boliggrend

Sentrum P-hus

Sjøkanten Senter – Skoleveien

Sandberg

Ersgaard

Lillehammer Hageby

Fåvang sentrum

Solhøgda

Skolevegen

Tromsnesskogen

Larsåsvegen Boliggrend

Auma Fjellbrudd

Holesetra hyttegrend

Musdalsæter Hyttegrend

Askimhaugen

Tvengestølen og Hagastølen

Langslåa hyttefelt

Dyrtjønn 2

Haugerenga

Vårsetergrenda

Fåberg

 

Jørstadmoen skole og Jorekstad
Jørstadmoen og Jorekstad- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: HI

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Jørstadmoen skole og Jorekstad, Lillehammer Kommune
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Jørstadmoen skole og Jorekstad. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av eiendomsavdelingen i Lillehammer kommune.

Hensikt og planavgrensning
Jørstadmoen skole utvides i løpet av høsten 2017, og det må etableres en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning både for skolen og Jorekstad. Ansattparkering og nye parkeringsarealer for Jorekstad planlegges etablert øst for Jørstadmovegen (FV 253). Gode forbindelseslinjer, endring/ etablering av busstopp, trygge krysningspunkt og gode løsninger for levering/ henting av barn vil være en viktig del av planarbeidet.

Planstatus
Kommuneplan (2011-2024)
Planområdet er i kommuneplan avsatt til friområde, offentlig eller privat tjenesteyting og LNF.
Konsekvensutredning
Deler av arealet under faresone til høyspentlinje er avsatt som LNF i kommuneplan. Arealet har ikke vært dyrket på mange år og matjorda er fjernet. Arealet og vurderes å ha lav verdi som landbruksjord. Lillehammer kommune har vurdert planforslaget etter gjeldende forskrift om konsekvensutredning, og det er konkludert med at KU ikke er nødvendig i dette planarbeidet.

Reguleringsplan
Planområdet berører følgende reguleringsplaner:
- Detaljregulering for del av Jørstadmoen nord (2017)
- Jørstadmoen nord (1992)
Plangrensa omfatter hele planområdet for nylig vedtatt «Detaljregulering for del av Jørstadmoen nord». Denne planen vil bli erstattet når den nye planen vedtas.

Medvirkning
God medvirkning er spesielt viktig i dette planarbeidet. Det vil bli arrangert åpent plankontor på Jørstadmoen skole 21.11.17. Alle som ønsker det kan komme innom med spørsmål og innspill. Det vil bli lagt frem en foreløpig skisse til løsning på det åpne plankontoret.

Åpent plankontor
Sted: Jørstadmoen skole, inngang mot Joker
Tid: Tirsdag 21. november kl. 15:00-18:00

Planprosess
Oppstartsmøte ble avholdt 29.08.17 og 21.09.17.
Frist for uttalelser til planarbeidet er 1. desember 2017. Frist for å komme med innspill er romslig for å kunne gi deltagerne på åpent plankontor mulighet til å komme med innspill. Offentlige høringsinstanser oppfordres til å sende inn sine innspill så raskt som mulig.
Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes Areal+ AS v/ Hege Ingul; hege@arealpluss.no, tlf. 41 85 13 31, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Lillehammer kommune, postmottak@lillehammer.kommune.no
I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.