Stulsåa, felt H6 Fåvang Østfjell
Fåvang Østfjell- Ringebu, Oppland :: Ansvarlig: HI

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 varsles offentlig ettersyn av planprogram for Stulsåa, felt H6 Fåvang Østfjell. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Kyrre Formo.
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble sendt ut 29.05.2015.

Hensikt
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fritidsbebyggelse med vegadkomster for område markert som H6 i kommunedelplan for Fåvangfjellet. Planprogrammet omhandler den nordre delen av H6, nærmere bestemt gnr 148/ bnr 5.

Areal+ AS varslet ordinært planarbeid i GD 30.05.2015. Senere har kravet om KU-plikt slått inn siden det er aktuelt å etablere en adkomstveg til to tomter gjennom LNF-område nord-øst i planområdet. Adkomst til tomt 3-12 på teigen sør i planområdet er det ikke nødvendig å konsekvensutrede.

Tilhørende filer:

Planprogram
Varslingsbrev