Jørstadmoen skole - Endring reg.plan: Jørstadmoen Nord
Jørstadmoen- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: ES

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av reguleringsendring for JØRSTADMOEN NORD, i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal + AS på vegne av Lillehammer kommune - Eiendom.

Planområdet ligger mellom Jørstadmovegen (senterlinje) og baneanlegget/tribunene på Jorekstad. Planområdet grenser i sør mot Jørstadsvea (nr. 4,5 6 og 7) samt gnr./bnr. 164/64 og 164/20. Mot nord følger planområdet vegen til hyttene på Jorekstad og Stevnelunden.


Hensikten med planarbeidet er:
• Tilrettelegge for utvidelse av Jørstadmoen skole.
• Nytt skolebygg er en utvidelse av eksisterende skole i retning mot Jorekstad og planlagt utbygging medfører derfor behov for justering mellom område for offentlig bygninger (O2) - skolen - og allmennyttige formål (A) - Jorekstad.
• Dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i reguleringsplanen.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig på www.arealpluss.no. Uttalelser sendes Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller
e-post: erik.sollien@arealpluss.no innen 30.4.2017.

I samråd med Lillehammer kommune er det avklart at dersom varslet ikke fører til negative merknader vil saken kunne behandles som mindre endring et plan- og bygningsloven § 12-14.