Høgfjellia vest
Høgfjellia- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: HI

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for del av Høgfjellia vest på Nordseter i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av flere grunneiere innenfor planområdet.
Hensikt
Bakgrunnen for planarbeidet er ønsket om å få til en god løsning for plassering av hytter på de regulerte, men ubebygde delene av planområdet. Dagens reguleringsbestemmelser med byggegrense 30 m fra midten av skiløype og 25 meter byggegrense mellom hyttene gjør at de ubebygde tomtene bare delvis kan utnyttes.
I tillegg til en justering av byggegrenser er det ønskelig å legge inn VA og vinterveg til tomtene på nedsiden av skiløypa, samt dele opp større tomter.
En mindre justering av skiløype er nødvendig for å etablere vinterveg. Det finnes en bom i området som begrenser trafikk til nedsiden av skiløypa og ev. oppgradering av til vinterveg skal ikke medføre kryssing av skiløype.
I 2016 ble det lagt ned strøm med bredbåndskabel til samtlige tomter og hytter. Skihyttevegen ble i den forbindelse oppgradert.