Hektneråsen Sør
Hektneråsen- Rælingen, Akershus :: Ansvarlig: MBS

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Hektneråsen Sør, Rælingen kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Riis Bygg AS, Nebbenes Utvikling AS og Hektneråsen Utbygging AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for omkring 100 nye boenheter i eneboliger, rekkehus og flermannsboliger (både frittliggende og konsentrert boligbebyggelse) med tilhørende veiatkomster, lekeplasser, turstier. Atkomst til boligområdet vil trolig blir fordelt på flere veier. Dette skal utredes i planarbeidet.
Frist for forhåndsuttalelser til planarbeidet og utbyggingsavtalen er 13. oktober 2017.