Hundsberglia
Øyer- Øyer, Oppland :: Ansvarlig: PML

I hht. til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres/ varsles det igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for hytteområdet Hundbergslia i Øyer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av grunneiere.

Alle rettigheter i godkjent plan skal videreføres, med unntak at skiløypene vil bli justert. Det vil bli foreslått en oppgradering mht veg, vann og avløp grøntstruktur, badeplasser og friluftsformål.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med inntil 25 nye tomter for frittliggende fritidsbebyggelse i vestre del av planområdet, samt 2 nye hyttetomter på hhv 100/79 og 100/80 nevnt over er med i planen.