Hagastølen_Tvengestølen - MINDRE ENDRING
Beitostølen- Øystre Slidre kommune, Oppland :: Ansvarlig: ES

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart mindre endring av reguleringsplan for Tvengestølen/Hagastølen, Øystre Slidre kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av IG (initiativgruppe – bestående av flere grunneiere i området).

Hensikten med planarbeidet er å:
1. Erstatte atkomstveiene H7-2 og H7-3 til en felles atkomst i tomtedelet mellom tomt H7-1 og H7-4. Endringen fører til justering av tomtene H6-5, H7-1 og H7-4.
2. Tomtene H5-1, H5-10, H5-3, H5-4, H5-5, H8-2, H8-3 og H8-4 er vist med et mulig tilleggsareal fra gnr. 9002 bnr. 5 - Sørre Beito Sameige. Det er ønskelig å vise dette tydeligere som en opsjon for tomtekjøper/eier, men at nevnte tomter også kan utvikles innenfor dagens eiendomsgrense, uten kjøp av tilleggsareal fra 9002/5.
3. Tilsvarende tilleggsareal er vist for tomtene H2-1 og H2-2 men da fra gnr. 3 bnr. 15.
4. Endringen gjelder i tillegg mindre justering av regulerte formålsgrenser/juridiske linjer mot eksisterende eiendomsgrenser.

Naboer og berørte er nabovarslet. Kommentarer eller uttalelser til endringsforslaget sendes Areal+ AS v/ Erik Sollien, Storgata 64A, 2609 Lillehammer, eller e-post: erik.sollien@arealpluss.no , innen 28.2.2018