Grua Torg
Grua- Lunner, Oppland :: Ansvarlig: OTA

I henhold til plan og bygningslovens krav om konsekvensutredning §4-1 legges forslag til
PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRUA TORG, DEL AV 67/5 I LUNNER KOMMUNE, TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.
Samtidig varsles
OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN i henhold til PBL §12-8.

Planarbeidene utføres av Areal+ AS på vegne av Grua Torg AS.
Formålet med planen er sentrumsutvikling, med boliger, forretninger, tjenesteyting, kontor og bevertning. Området skal utvikles estetisk tiltalende, med god trafikksikkerhet, med gode leke- og uteoppholdsarealer, parkeringsplasser, også for sykkel og el-bil og trygge gangarealer.

Frist for uttalelser er 1. juni 2018.