Ilseterura - reguleringsendring
Hafjell - Ilseterura- Øyer, Oppland :: Ansvarlig: ES

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Ilseterura i Øyer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Terra Eiendomsutvikling AS.

Planområdet ligger vest for Slåseterfjellet, sørøst for Hundersetervegen, mellom Ilsetra og Lunnstaden

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse samt oppdatere plankartet i henhold til dagens situasjon. Planforslaget utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 legges dette ut til offentlig ettersyn og er tilgjengelig på www.arealpluss.no

Uttalelser til planprogrammet og planarbeidet sendes Areal+ AS v/Erik Sollien, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller pr e-post: erik.sollien@arealpluss.no innen 23. juli 2018. Henvendelser kan også rettes på tlf. 41 43 50 91.