ETTERSYN / VARSLING
Informasjon om pågående prosjekter - Vis færre

Steinmyrhaugen

3/469 - DEL AV BEITO EIENDOM

Åsland

Musdalsæter Hyttegrend Høgsvea

Ilseterura - reguleringsendring

Grua Torg

Langseth-tunet, Bakkalykkja 11-13

Skurvakvartalet

Strømsmosbekken

Breiseth Hotell

Raudalen

Breviknes Hyttefelt

Kvitfjell H5 - H6

U4 Friska - Buhaugen

Hagastølen_Tvengestølen - MINDRE ENDRING

Lurhaugen

Lillehammer Sæter III

Murudalsvegen

Musdalsæter hyttegrend

Øverbyvegen 4

Jørstadmoen skole og Jorekstad

Hundsberglia

Hektneråsen Sør

Høgfjellia vest

Høgfjellia vest

Storgata 162 og 164

Storgata 132 - 138

Kroksjølia

Tosohagen

Jørstadmoen skole - Endring reg.plan: Jørstadmoen Nord

Stulsåa, felt H6 Fåvang Østfjell

Slåtthaugen hyttefelt

Valseter

Lillehammer Sæter II

Turskiløyper Venabygdsfjellet

HANSEBRÅTHAGAN

ROSENLUND BYDELSSENTER

Nipeto - Gampeflå

LUNKELIA - Sjusjøen

BKB 1 I SØR-FRON KOMMUNE GNR. 144 BNR. 1

Brattstølen Hyttegrend 2 - Nord-Aurdal kommune

Elgkollen, Felt 6F

Felt BFR og BFT - Fagerhøy

SKOLEGATA 8

Kvitfjelltoppen H14 - Nirvana 3

Ny barneskole Nordre Ål

Kvitfjelltoppen H13 - Nirvana 4

Vålejordet

Valle

Storhove sør og Storhovearmen

Hagejordet

Vy alpinhytter Kvitfjell øst

Skolestigen boligområde, Lena, Østre Toten

Kringsjåvegen 188

Strandvegen

BKB9 GUDSHAUGEN

Sjøsjålia - Tapptjønn

Vedteigen Sjøsjålia N

Hansebråthagan

H4 Svinslåa med F7.4

B8 - JESSNES

Stjernåsen 2

Kvitfjelltoppen H15 - H17

Gammelseteråsen III

Detaljregulering for del av Gulltjønn II

Amsrud Masseuttak

Anders Sandvigs gate 46

LUNKELIA - SJUSJØEN

Gudbrandsgard Senter II

Pyntaberget asylmottak

Nedre Jeistad

Detaljregulering/reguleringsendring Bagn Sentrum

Mjøsheim - mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Atnasjø kafé

Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H14 – Nirvana 3. DISPENSASJON

Fåvang Østfjell - Felt H6, B-C, J, H15 og M

del av Klevstadlykkja

H4 Svinslåa med F7.4 - Kvitfjell

Vinterhugu

Sørre Garli og del av Garlislette

Østvold boligfelt - trinn II

Varsel om oppstart med reguleringsendring for Hagevegen 11

Kvitfjell Panorama

Skårsetlia og Nordre Ål kirke (revidert varsling)

Grøndalen fritidsområde

Renåtangen hyttefelt

Fåberg - reguleringsendring

Gammelseteråsen III, Kvitfjell,

Gamle Strømsvei

Kvitfjelltoppen, del av H7-område

Friisvegen Turistsenter

Skårsetlia og Nordre Ål kirke

Gålå Fjellandsby

Rosenlund 2

Skjærsaker

Panoramavegen

Trabelivegen Hyttefelt

Kvartal 11

Storås skianlegg

Kvartal 42, Eidsvoll plass - Gjøvik barnehage

Landmovegen

Valdres Storhall

Fjøstjønna i Grøndalen

Eidesand Nærmiljøanlegg

Skogstadvegen 1

Haugerenga Vest

Ringsjøen Øst

Del av felt 4 - Hektneråsen

Flugsrud Skog

Langeråk Hyttefelt

Olympiaparken Hotell

Hafjelltoppen Hyttegrend

Skytterhaugen Boliggrend

Sentrum P-hus

Sjøkanten Senter – Skoleveien

Sandberg

Ersgaard

Lillehammer Hageby

Fåvang sentrum

Solhøgda

Skolevegen

Tromsnesskogen

Larsåsvegen Boliggrend

Auma Fjellbrudd

Holesetra hyttegrend

Musdalsæter Hyttegrend

Askimhaugen

Tvengestølen og Hagastølen

Langslåa hyttefelt

Dyrtjønn 2

Haugerenga

Vårsetergrenda

Fåberg

 

Atnasjø kafé
Atnasjø- Stor-Elvdal, Hedmark :: Ansvarlig: MBS

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av planprogram for Atnasjø kafé i Stor-Elvdal kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Peco Eiendomsråd AS.

Hensikt
Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle Atnasjø kafé til en spennende turistmagnet, hvor det tilbys fullskala servicenivå med spisemuligheter, overnatting, annen næring og hytteutleie m.m. Innlemmelse av fv. 27 i nasjonale turistveger har bidratt til økt fokus på moderne norsk arkitektur i samspill med naturgitte forhold. Dette vil bli tillagt stor vekt i utviklingen av stedet.

Planområdet
Atnasjø kafé ligger inntil fv. 27, ca 3,5 km nord for Atnbrua og ca 10 km sør for Straumbu.
Planområdets avgrensning følger avgrensningen til område N2 i kommunedelplan for Atnbrua. Det inkluderer eiendommenen med gnr 54 og bnr. 18, 20, 104, 105 og 221 samt gnr 80, bnr. 40. Arealet er ca. 38 daa.
For nærmere beskrivelse av dagens situasjon vises det til forslag til planprogram på http://www.arealpluss.no/ under Varsling.

Planstatus
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 27.4.2005 og gjelder for perioden 2003 – 2015.
Planområdet er omfattet av kommunedelplan for Atnbrua, hvor området er avsatt til nåværende og framtidig industri/handel (område N2). Formålet er imidlertid senere presisert av kommunen til å være næring. Avgrensningen i kommunedelplankartet er ikke i samsvar med den reelle situasjonen. Kommunen har derfor laget et tilleggskart hvor avgrensningen tilsvarer planavgrensningen vist over.

Planprosess og medvirkning
Det har vært holdt oppstartsmøte med Stor-Elvdal kommune og et innledende orienteringsmøte med Statens vegvesen.
Det er foreløpig konkludert med at det ikke er behov for konsekvensutredning etter forskrift av 19.12.2014, men det er utarbeidet planprogram for å få avklart hensiktsmessig utredningsnivå.
Forslag til utredningstema er nevnt i planprogrammet pkt. 4.1.
Det inviteres til åpen «plankafé»/medvirkningsmøte torsdag 3. desember mellom kl 1200 og 1500 på Atnasjø kafé. Her vil konsulent og forslagsstiller være tilgjengelige for spørsmål og innspill.

Kommentarer eller innspill til planprogrammet og innhold/utforming av planområdet sendes Areal+ AS v/Magnus Berget Sveum på e-post: magnus@arealpluss.no, tlf. 959 27 193, evt. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer innen 4. januar 2016.

Når uttalelser fra høringsinstansene er mottatt vil eventuelle bemerkninger bli innarbeidet i planprogrammet og dokumentet bli lagt fram for fastsetting i kommunen. Når planforslag er sendt inn vil planutvalget legge planforslaget ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.