ETTERSYN / VARSLING
Informasjon om pågående prosjekter - Vis færre

Steinmyrhaugen

3/469 - DEL AV BEITO EIENDOM

Åsland

Musdalsæter Hyttegrend Høgsvea

Ilseterura - reguleringsendring

Grua Torg

Langseth-tunet, Bakkalykkja 11-13

Skurvakvartalet

Strømsmosbekken

Breiseth Hotell

Raudalen

Breviknes Hyttefelt

Kvitfjell H5 - H6

U4 Friska - Buhaugen

Hagastølen_Tvengestølen - MINDRE ENDRING

Lurhaugen

Lillehammer Sæter III

Murudalsvegen

Musdalsæter hyttegrend

Øverbyvegen 4

Jørstadmoen skole og Jorekstad

Hundsberglia

Hektneråsen Sør

Høgfjellia vest

Høgfjellia vest

Storgata 162 og 164

Storgata 132 - 138

Kroksjølia

Tosohagen

Jørstadmoen skole - Endring reg.plan: Jørstadmoen Nord

Stulsåa, felt H6 Fåvang Østfjell

Slåtthaugen hyttefelt

Valseter

Lillehammer Sæter II

Turskiløyper Venabygdsfjellet

HANSEBRÅTHAGAN

ROSENLUND BYDELSSENTER

Nipeto - Gampeflå

LUNKELIA - Sjusjøen

BKB 1 I SØR-FRON KOMMUNE GNR. 144 BNR. 1

Brattstølen Hyttegrend 2 - Nord-Aurdal kommune

Elgkollen, Felt 6F

Felt BFR og BFT - Fagerhøy

SKOLEGATA 8

Kvitfjelltoppen H14 - Nirvana 3

Ny barneskole Nordre Ål

Kvitfjelltoppen H13 - Nirvana 4

Vålejordet

Valle

Storhove sør og Storhovearmen

Hagejordet

Vy alpinhytter Kvitfjell øst

Skolestigen boligområde, Lena, Østre Toten

Kringsjåvegen 188

Strandvegen

BKB9 GUDSHAUGEN

Sjøsjålia - Tapptjønn

Vedteigen Sjøsjålia N

Hansebråthagan

H4 Svinslåa med F7.4

B8 - JESSNES

Stjernåsen 2

Kvitfjelltoppen H15 - H17

Gammelseteråsen III

Detaljregulering for del av Gulltjønn II

Amsrud Masseuttak

Anders Sandvigs gate 46

LUNKELIA - SJUSJØEN

Gudbrandsgard Senter II

Pyntaberget asylmottak

Nedre Jeistad

Detaljregulering/reguleringsendring Bagn Sentrum

Mjøsheim - mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Atnasjø kafé

Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H14 – Nirvana 3. DISPENSASJON

Fåvang Østfjell - Felt H6, B-C, J, H15 og M

del av Klevstadlykkja

H4 Svinslåa med F7.4 - Kvitfjell

Vinterhugu

Sørre Garli og del av Garlislette

Østvold boligfelt - trinn II

Varsel om oppstart med reguleringsendring for Hagevegen 11

Kvitfjell Panorama

Skårsetlia og Nordre Ål kirke (revidert varsling)

Grøndalen fritidsområde

Renåtangen hyttefelt

Fåberg - reguleringsendring

Gammelseteråsen III, Kvitfjell,

Gamle Strømsvei

Kvitfjelltoppen, del av H7-område

Friisvegen Turistsenter

Skårsetlia og Nordre Ål kirke

Gålå Fjellandsby

Rosenlund 2

Skjærsaker

Panoramavegen

Trabelivegen Hyttefelt

Kvartal 11

Storås skianlegg

Kvartal 42, Eidsvoll plass - Gjøvik barnehage

Landmovegen

Valdres Storhall

Fjøstjønna i Grøndalen

Eidesand Nærmiljøanlegg

Skogstadvegen 1

Haugerenga Vest

Ringsjøen Øst

Del av felt 4 - Hektneråsen

Flugsrud Skog

Langeråk Hyttefelt

Olympiaparken Hotell

Hafjelltoppen Hyttegrend

Skytterhaugen Boliggrend

Sentrum P-hus

Sjøkanten Senter – Skoleveien

Sandberg

Ersgaard

Lillehammer Hageby

Fåvang sentrum

Solhøgda

Skolevegen

Tromsnesskogen

Larsåsvegen Boliggrend

Auma Fjellbrudd

Holesetra hyttegrend

Musdalsæter Hyttegrend

Askimhaugen

Tvengestølen og Hagastølen

Langslåa hyttefelt

Dyrtjønn 2

Haugerenga

Vårsetergrenda

Fåberg

 

Hansebråthagan
Hansebråthagaj- Enebakk, Akershus :: Ansvarlig: ES

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR HANSEBRÅTHAGAN, ENEBAKK KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Hansebråthagan i Ytre Enebakk. Planarbeidet utføres av Areal+ AS og RAM arkitektur AS på vegne av Hansebråthagan boligområde v/ Esten Solberg (prosjektleder) og Nils Butenschøn (grunneier).

Hensikt
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 4-5 seniorboliger med miljøprofil tilpasset strøkets karakter og omgivelser. Bebyggelse blir planlagt som tilgjengelig boenhet (livsløpsstandard) med alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Uteareal ved inngangsparti og tilrettelagte fellesareal skal så langt som mulig gis trinnfri adgang og være særlig tilpasset seniorbeboere. Boligene planlegges som frittliggende småhusbebyggelse på ett plan, evt. med underetasje. Siden alle funksjoner søkes løst på ett plan viser foreløpig beregninger en tomteutnyttelse på ca. 35 % bebygd areal (BYA).

Planarbeidet vil blant annet omfatte:
• Hydrologisk beregning for å unngå økt avrenning til vassdrag.
• Feltkartlegging av biologisk mangfold og naturtyper
• Avklaring av kulturhistorisk verdi i samarbeid med Akershus fylkeskommune

Planområdet
Planlagt byggeområde – Hansebråthagan - ligger på eiendommen med gnr. 95 bnr.3 i Enebakk kommune. Byggeområdet er sørvestvendt og vist som BY25 i kommuneplanens arealdel. Området ligger rett sør for tunet på Hansebråtan og nordøst for tunet på Bjerke gård i Ytre Enebakk.

Planområdet for detaljreguleringen omfatter BY25, samt atkomstvegen – Bjerkealleen - fra Kjølstadvegen fram til byggeområdet. Atkomstveg ligger og vil fortsatt bli liggende på eiendommen gnr. 95 bnr. 1, men atkomstvegen tas inn som del av reguleringsplanen for å avklare vegretter og forpliktelser til atkomstvegen. Planen skal i tillegg avklare mulig breddeutvidelse eller etablering av møteplasser langs atkomstvegen. Dette vil følge av krav fra Enebakk kommune til vegteknisk utforming av vegen og gjøres i samarbeid med Enebakk kommune. Krysset med Kjølstadvegen og del av denne tas med i planen for å vise frisikt i avkjøringspunktet og sikre trafikksikker avkjøring til planområdet.

Planstatus
I kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 ble vedtatt 7.9.2015 og viser Hansebråthagan avsatt til boligformål (BY25). Området er tidligere uregulert. Detaljreguleringen er igangsatt på bakgrunn av dette.

Planprosess og medvirkning
Enebakk kommune har vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 7. juli 2016.

Kommentarer eller innspill til utforming av planområdet sendes skriftlig til Areal+ AS v/Erik Sollien på e-post: erik.sollien@arealpluss.no, evt. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Når uttalelser er mottatt vil eventuelle bemerkninger bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Endelig planforslag sendes Enebakk kommune for politisk behandling. Enebakk kommune vil behandle planforslaget og Planutvalget vil kunne legge planforslaget ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil (etter ettersynet) ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.