• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Bergesjøen hyttefelt - Varsel om oppstart og høring av planprogram


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 28. september 2022
  • Frist: 14. november 2022

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av arbeidet med ny
detaljreguleringsplan for Bergesjøen hyttefelt samt offentlig ettersyn av planprogrammet.

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). Det planlagte
utbyggingsområdet er ikke avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Elverum kommune.
Formannskapet vedtok i møte 20.04.2022, sak 070/22, at kommunen er positive til oppstart av planarbeidet
for tilrettelegging av hyttetomter ved Bergesjøen. Det er avklart med kommunen at planprosessen
gjennomføres med planprogram og konsekvensutredning.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med grunneier Emil Breum

Hensikt
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt hyttefelt ved Bergesjøen. Planarbeidet vil avklare
omfanget av utbyggingspotensial, men enkle, foreløpige skisser viser en mulighet for ca. 50 tomter med en
tomtestørrelse på ca. 1-1,6 daa. Gjennom området skal det opparbeides gangforbindelser, områder for
tilrettelagt friluftsliv (gapahuk, bålplass o.l) og badeplass. Planområdet er ca. 180 daa stort.

Prosjektet vil bla omfatte:
- Nye områder for frittliggende fritidsboliger
- Løsninger for infrastruktur (Vei, vann, avløp)
- Tilrettelegging for badeplass, gapahuk o.l

Medvirkning
Dette dokumentet er et varsel om at planarbeidet har startet opp og planprogrammet er lagt ut til offentlig
ettersyn.

Plankonsulent vil sammen med forslagstiller starte arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. I
forbindelse med planoppstart er det mulig å komme med innspill.

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til:
Areal+ AS v/Andreas Lindheim
andreas.lindheim@arealpluss.no
ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.


Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 13.11.2022

Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til
komplett plan.

Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge planen fram for vedtak i
planutvalget. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da
være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og
forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i
saken.

Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert
innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.