• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Brusveskogen - varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 11. september 2023
  • Frist: 11. oktober 2023

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-8 og 12-14 kunngjøres oppstart av detaljreguleringsplan for Brusveskogen i Gjøvik kommune. Samtidig varsles oppstart av mulige forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl kapittel 17. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Tomtepartner Norge AS. Det er avklart med Gjøvik kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Planområdet

Planområdet ligger tett på Gjøvik sentrum og Hunndalen, ca. 3 km fra Gjøvik stasjon. Området ligger som en naturlig utvidelse av boligområdet på Brusvehagen. Planområdet omfatter i hovedsak gnr./bnr. 69/643 (utbyggingsområdet), men det er tatt med tilleggsareal for å sikre plass til adkomstveg m.m. Planområdets størrelse er ca. 98 daa. Planavgrensningen er foreløpig og kan bli innsnevret når detaljene i planforslaget avklares.

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av variert boligbebyggelse, med gode fellesarealer og en gjennomgående grønnstruktur. Planområdet er planlagt bebygd med en kombinasjon av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse og lavblokk. Aktuelle arealformål er blokkbebyggelse, konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, parkering, lekeplass/uteoppholdsareal, grønnstruktur, renovasjon og veg.

Eksisterende reguleringsplaner

Tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan, vedtatt 29.10.20. Planområdet er i kommuneplanen hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse og vegareal, i tillegg til friområde og LNF-formål. Selve utbyggingsområdet er avsatt til boligbebyggelse og ikke tidligere regulert. Resterende arealer innenfor planområdet er enten uregulert eller regulert til boligformål, vegformål eller friområde i eldre reguleringsplaner.  Ny reguleringsplan vil erstatte overlappende deler av de eldre reguleringsplanene.

Medvirkning

Kommentarer eller innspill til planarbeidet rettes til

Areal+ AS v/ Espen Brustuen; espen.brustuen@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Gjøvik kommune: postmottak@gjovik.kommune.no  ev.: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik.

Frist for uttalelser er 11. oktober 2023