• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Detaljregulering for Javnlie


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 12. april 2022
  • Frist: 25. mai 2022

I samsvar med plan‐ og bygningslovens § 12‐8 kunngjer Areal+ AS oppstart av arbeid med detaljregulering for Javnlie i fjellet opp frå Skammestein i Øystre Slidre kommune på vegne av Javnlia Utbyggingsselskap.


Samstundes som varsel om oppstart av planarbeidet, varslast også oppstart av utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17.


Planområdet
Eigedomane som tiltakshavar vil regulere for utbygging er gnr./bnr. 17/180. I tillegg er det teke med areal for dei naboteigane som ogso ligg innafor dei aktuelle utbyggingsområda i kommuneplanen, HJ‐312‐75 og
HJ‐855‐30F. Planområdet har eit areal på 581 daa no ved varsel om oppstart.