• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Elverhøy hage - varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Gjøvik
  • Biri
  • Opprettet: 13. mars 2023
  • Frist: 23. april 2023

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-14 og 17-4 varsles oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Elverhøy hage på Biri i Gjøvik kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Fibra Prosjekt AS. Samtidig kunngjøres oppstart av mulige forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Fibra Prosjekt AS og Gjøvik kommune.

Hensikt med planarbeidet 

Bebyggelse 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av leilighetsbygg i to etasjer + loft, med 8-10 boenheter og tilhørende carporter/parkering, sportsboder, uteoppholdsareal og renovasjonsanlegg. Det legges opp til en relativt høy arealutnyttelse med boliger av moderat størrelse, primært rettet mot eldre. Ny bebyggelse er planlagt oppført på eiendommen Elverhøyløkka 4, gnr./bnr. 179/89, med noe tilleggsareal fra eiendommene gnr./bnr. 179/88 (Birivegen 91A), gnr./bnr. 179/4 (vegareal) og gnr./bnr. 179/87 (vegareal). Eksisterende bebyggelse på 179/89 vil bli foreslått revet. Resterende areal på 179/88 er planlagt regulert til frittliggende småhusbebyggelse i tråd med dagens arealbruk. 

Adkomst/veg 
Planområdet har i dag to adkomster fra Birivegen. Det er vegen Elverhøyløkka som er hovedadkomst til planområdet, men på parkeringsplassen mellom Kiwi og Biri blomster går det også en veg som kobler seg  på Elverhøyløkka lengre nord. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner og gjør trafikkbildet uoversiktlig. Planen tar sikte på å rydde opp i dette. Det vil i planarbeidet beskrives og vurderes alternative veg- og adkomstløsninger for området. Det planlegges endret adkomstsituasjon fra Elverhøyløkka og videre til eiendommene gnr./bnr. 179/4, 179/38, 179/33 og 179/44. Disse vil få ny adkomst over eiendommen gnr./bnr. 179/89. Videre vil det ses på muligheten for at eiendommen gnr./bnr. 179/88 kan få adkomst fra gnr./bnr. 179/19 (Herredshuset).

Medvirkning

Det avholdes åpent plankontor 30. mars kl. 16.00-19.00 på Vertshuset V-E6. Det er anledning til å komme innom når det er ønskelig innenfor det avsatte tidsrommet. Forslagsstiller og plankonsulent vil være tilgjengelige for spørsmål om planarbeidet. Det blir ikke lagt opp til en felles presentasjon. 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Gjøvik kommune, postmottak@gjovik.kommune.no,  ev. pr post til Postboks 630, 2810 Gjøvik. 

Når uttalelser er mottatt vil eventuelle merknader bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Alle innkomne merknader vil kommenteres i planbeskrivelsen.  

Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 23. april 2023.