• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

FB2 BIGGESKÁIDI - VARESEL OM OPPSTART


Beskrivelse av sak
  • Troms og Finnmark
  • Kautokeino
  • Opprettet: 6. mai 2022
  • Frist: 10. juni 2022

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeidet med ny detaljreguleringsplan for FB2 Biggeskáidi, Kautokeino kommune.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbygger Altahøyden Utbygging AS

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å utvikle areal benevnt FB2 Biggeskáidi i kommuneplan for Kautokeino til frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Reguleringsplanen legger i hovedtrekk opp til å følge kommuneplanen for området.  

Prosjektet vil bla omfatte:

-          Nye områder for inntil 20 nye tomter for frittliggende fritidsboliger

-          Parkering ved E45 med mulighet for felles garasje for ATV/snøscooter

-          Gode løsninger for infrastruktur

Områdets byggeskikk vil i stor grad bevares, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger.

Temaer som landskap, plassering av tomter, vann og avløp og samfunnssikkerhet vil vektlegges i planarbeidet.