• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Feforåsen


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Nord-Fron
  • Fefor
  • Opprettet: 2. september 2022
  • Frist: 1. oktober 2022

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan for Feforåsen i Nord-Fron kommune. Samtidig varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Tinde Utvikling AS og Ingunn Teige Spjotum (Hov gard).

Planområdet:

Planområdet er ca. 1420 dekar stort og følger Fagerlivegen i øst og i Feforvatnet i sørvest. I nord følger plangrensa Feforvegen og omfatter i tillegg deler av Flåbekkbakkene (BF06).

Hensikt:

Planen skal regulere framtidig bebyggelse i byggeområdene BF 01, BF 05, BF 06 og BF 31 avsatt i kommuneplanens arealdel. I tillegg til nevnte byggeområder vil planen sikre område for landbruk, natur og friluftsliv mellom BF01 / BF31 og Feforvatnet - fra teiggrense mellom 255/29 og 255/3/1 i nord til reguleringsplan for Ljoshaugen i sør. Det skal ikke legges til rette for nye tomter i dette området, men planen vil regulere eksisterende bebyggelse.

Deler av Feforvatnet er tatt med for blant annet å få vurdert muligheten for båtutslipp og/eller småbåtanlegg.

Eksisterende reguleringsplaner:

Planområdet omfatter og vil erstatte reguleringsplan for Feforkampen samt mindre del av reguleringsplan for Flåbekklia som i kommuneplanen viser byggeområdet BF 06.

Innspill:

Kommentarer eller innspill til planarbeidene rettes til Areal+ AS v/ Erik Sollien; erik.sollien@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Nord Fron kommune: post@nord-fron.kommune.no, ev.: Nord Fron kommune, Nedregata 50, 2640 Vinstra.

Frist for uttalelser er 1 oktober 2022.