• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Folldal Hyttegrend - Østre del


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 26. februar 2021
  • Frist: 26. mars 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart etter forenklet prosess/mindre endring. Endringen gjelder del av reguleringsplan for Folldal Hyttegrend, Folldal kommune, her benevnt som «reguleringsplan for Folldal hyttegrend – Østre del».

Endringene vil skje innenfor gnr. 100 bnr. 1 (se vedlegg). Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Kvarberg Eiendom og Maskin AS.

I forbindelse med prosjektering av veg, vann og avløp er det avdekket behov og ønske om justering av den del av reguleringsplanen som berører gnr. 100 bnr. 1. I prosjekteringen er alle veger kontrollert og optimalisert i forhold til nytt kartunderlag for å få best mulig stigningsforholdene og minst mulig terrenginngrep av veg og byggeområder.

Tomtene er i tillegg justert basert på nytt (bedre) helningskart, slik at byggesonen blir liggende på områder som er slakest mulig. I tillegg er det lagt vekt på hensynet til overvannshåndtering og frie flomveier. Hensynsone fra kommuneplanen (aktsomhetssone langs vassdrag) er innarbeidet i reguleringsplanen. Overordna grønnstruktur med gjennomgående skiløyper beholdes uforandret. Område for høydebasseng er innarbeidet i samsvar med prosjektering av vann og avløp for området.

Merknader/innspill

Naboer og berørte blir nabovarslet her. Endringsforslaget blir forelagt regionale og statlig myndigheter for uttale.

Kommentarer eller uttalelser til endringsforslaget sendes Areal+ AS v/ Erik Sollien, Storgata 64A, 2609 Lillehammer, innen 26.03.2021.