• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Fyst Rondevegen- varsel om oppstart av reguleringsplan


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 15. november 2021
  • Frist: 15. desember 2021

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid for ny reguleringsplan for FYST-Rondevegen, Ringebu kommune. Samtidig som varsel om oppstart av planarbeidet, varsles også
igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan og  §17-4. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbygger og grunneier Rondevegen eiendom AS.


Hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling av campingplassen som et fritids og turistanlegg.


Prosjektet vil blant annet omfatte:
- Nye utleieenheter.
- Flytting av eksisterende campingareal (for vogner og bobiler) til plass avsatt i gjeldene
reguleringsplan.
- Nytt servicebygg.
- Alternative energikilder.
- Regulering av skitraseer, aktivitetsarealer og sosiale møteplasser.


Temaer som villrein, plassering av bygg, næringsutvikling, samfunnssikkerhet og gode turtraseer/aktivitetsarealer for brukere av området vil vektlegges i planarbeidet. Det vil i forbindelse med planarbeidet blir utarbeidet konsekvensutredning for tema villrein.

 

Planprosess og medvirkning
Dette dokumentet er et varsel om at planarbeidet har startet opp. Plankonsulent vil sammen med forslagstiller nå starte arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. I forbindelse med planoppstart er det mulig å komme med innspill.


Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas.lindheim@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.


Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.


Frist for uttalelser til planarbeidet er 15. desember 2021. Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde tenkt utnyttelse, illustrasjoner og infrastruktur. Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i Utvalg for plan og teknisk. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og
forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken.


Med vennlig hilsen
Andreas Lindheim


Arealplanlegger
Tlf: 908 54 692
andreas.lindheim@arealpluss.no