• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Gudbrandsdalsvegen 199 - Varsel om oppstart av planarbeid


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 4. juni 2021
  • Frist: 15. juni 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Gudbrandsdalsvegen 199. Planarbeidet utføres av Areal+ i samarbeid med RAM arkitektur på vegne av Tronrud Eiendom. Det varsles også oppstart - forhandling av utbyggingsavtale for planområdet jfr. Plan og bygningsloven kapittel 17.

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av blokkbebyggelse med underliggende
parkeringskjeller og sikre areal for lek og uteopphold. Det er en målsetning at planlagt utbygging skal bidra
til å skape kvartalsstruktur og definere/styrke gaterommet langs Gudbrandsdalsvegen. Planen skal
videreføre gang- og sykkelforbindelsen langs Gudbrandsdalsvegen samt gjennomgående grønt-drag mellom
Hammersengvegen og Gudbrandsdalsvegen.


PLANOMRÅDET
Utbyggingsområdet omfatter eiendommene gnr./bnr.: 53/90 og 53/220 eid av Tronrud Eiendom AS. Varslet
planområde omfatter i tillegg del av 53/366 og 301/11 (del av Gudbrandsdalsvegen) for å videreføre
regulert atkomst til området samt ivareta hensynet til annen infrastruktur.
Planområdet er avgrenset av Gudbrandsdalsvegen (senterlinje) i sørvest, gnr./bnr. 41/44 i nordvest (MC
Lillehammer AS), 53/380 i nordøst (Hammermo Terrasse – nedre) og 53/83 i sørøst. Se vedlagt kart for
planavgrensning.
 

Naboer, regionale myndigheter og andre instanser får varsel om oppstart sendt i vedlagt brev.

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal +AS v/Erik Sollien på e-post: erik.sollien@arealpluss.no , ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Kopi sendes Lillehammer kommune: postmottak@lillehammer.kommune.no, eventuelt: Pb. 986 2626 Lillehammer.