• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

H3 HALLGRIMSFJELL


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 6. januar 2022
  • Frist: 8. februar 2022

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid for ny reguleringsplan for H3 Hallgrimsfjell, Nore og Uvdal kommune. Samtidig som varsel om oppstart av planarbeidet, varsles også igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr. plan og bygningsloven §17-4. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Jens Michael Lund og Caroline Lund.   
 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle avsatt byggeområde innenfor H3 i kommunedelplan for Tunhovd til frittliggende fritidsbebyggelse. Området består delvis av en eksisterende eldre reguleringsplan (reguleringsplan for Hallgrimsfjell), samt en nevnte kommunedelplan.

Bebyggelsen på enkelte av tomtene vil består av bygninger fra Veikle gard på Kvam.

Veikle gard på Kvam skal flyttes til nordre del av 123/9. Det planlegges fem tomter med bygninger som sammen skal skape en tunform.

I tillegg til nye tomter ønsker man å se på optimalisering av eksisterende fradelte og ubebygde tomter, samt om disse kan flyttes til mer hensiktsmessige plasseringer.

«Som en naturlig del av nye reguleringsplasser vil man se på løsninger for nødvendig infrastruktur, samt modernisering av de gjeldende reguleringsbestemmelsene som delvis foreligger for området. Dette inkluderer løsninger for veitraseer opp til de nye tomtene, samt løsning for vei til fradelte tomter. Terreng, stigningsgrad, fjernvirkning og eksisterende hyttebebyggelse vil være viktige hensyn for endelig valg av veitrase.

Endelige løsninger og plassering vil bli tilgjengelig på offentlig ettersyn. Elendig plassering vil være et resultat av avveiinger av ulike hensyns, blant annet mot terrenginngrep, eksponering, byggegrunn, estetikk, naturfarer og andre relevante planfaglige vurderinger.