• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Hennafeltet- Varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 23. februar 2022
  • Frist: 23. mars 2022

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, for Hennafeltet. Samtidig som varsel om oppstart av planarbeidet, varsles også oppstart av utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17.Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Henna AS.

HENSIKT

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse, parkering, internveger og fellesarealer for lek og uteopphold. Næringsarealet i eksisterende bygning vurderes opprettholdt. Området som ønskes regulert er i dag avsatt til «forretning» i reguleringsplan for Vingrom (PlanID 069), og til «kombinert bebyggelse og anlegg» i ny kommuneplan vedtatt 26.03.2020.

Tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan vedtatt av Lillehammer kommune den 26.03.2020. I sammenheng med regulering av området tar planarbeidet også for seg eksisterende veiadkomst og holdeplass. Bebyggelse vil følge byggeskikken i området, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 7/4/0/1, 7/27, 7/8, 6/20, 6/8, 6/4, 6/6,7/86, 7/10, 7/33, 7/2, 7/107 og 316/4.

 

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er satt til 23.03.2022.

Innspill til planarbeidet sendes:

Areal+ AS v. Anders Kampenhøy på e-post: anders.kampenhøy@arealpluss.no

Eller per post: Areal+ , Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Kopi sendes Lillehammer kommune: post@lillehammer.kommune.no

 

Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Lillehammer kommune og hos Areal+ AS www.arealpluss.no.