• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Hov sentrum nord - varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Søndre Land
  • Hov
  • Opprettet: 3. mars 2023
  • Frist: 2. april 2023

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hov sentrum nord (XL-bygg) i Søndre Land kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Hov Eiendom og Utleie AS. Planen er tildelt planid 0536078. Planarbeidet er vurdert av kommunen å ikke være i strid med gjeldende kommuneplan/områdereguleringsplan og det kreves derfor ikke videre utredelser i form av konsekvensutredninger.
 

Hensikt med planarbeidet

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommen som huser XL-bygg (gnr/bnr. 60/292), nabotomta med telekomanlegg (gnr./bnr. 61/61) og kommunens tomt som XL-bygg nå leier (gnr./bnr. 60/159, 60/13, samt del av 60/47). I tillegg kommer nødvendig areal til veg og fortau. Arealene som XL-bygg disponerer er planlagt samlet i ett sammenhengende areal, og det skal legges til rette for oppføring av ny bebyggelse i form av forretningsbygg/lager. Fortau/gang- og sykkelveg legges utenfor dette arealet, langs fv. 247 Stasjonsvegen og fv. 34 Flubergvegen. Hva området med telekomanlegg skal reguleres til avklares i planprosessen.

Byggene på gnr./bnr. 60/292 disponeres i dag av XL-bygg. I tillegg til butikken er det to mindre leiligheter og én større. Forslagsstiller ønsker å justere antall leiligheter i bygget. Dette vil kunne medføre økt behov for parkeringsplasser. Dagens løsning med parkering vinkelrett inn mot bygningen, mellom Sentrumsvegen og bygget, er ikke god nok. Det må derfor ses på alternative parkeringsløsninger i planprosessen.

Planområdet

Planområdet ligger sentralt i Hov og er omgitt av vegene Stasjonsvegen, Flubergvegen og Sentrumsvegen. I tillegg til veger, så innebefatter planområdet i dag eksisterende kombinasjonsbygg med bolig og næring og et eldre telekombygg. Planområdets størrelse er ca. 10,8 daa.

Frist for innspill ved varsel om oppstart

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no    ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Søndre Land kommune, epost@sondre-land.kommune.no,  ev. pr post til Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Når uttalelser er mottatt vil eventuelle merknader bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Alle innkomne merknader vil kommenteres i planbeskrivelsen.

Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 2. april 2023.