• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Ivarshaug - varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Nord-Aurdal
  • Leira
  • Opprettet: 16. mars 2023
  • Frist: 23. april 2023

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Ivarshaug på Leira i Nord-Aurdal kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Valdres Boligbygg AS.

Hensikt
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse i form av et bygg med 4-6 boenheter og tilhørende anlegg. Ny bebyggelse er planlagt oppført på eiendommen med gnr./bnr. 24/185, langs Garlivegen på Leira.  Bebyggelsen planlegges oppført som ett bygg i to etasjer + ev. hems. Det er aktuelt med bruk av passivhusstandard og solceller i prosjektet.

Eiendommen har i dag godkjent og opparbeidet avkjøring fra Garlivegen. Parkering og renovasjon skal løses på egen tomt. Det vil være fokus på å sikre gode og trafikksikre uteoppholdsareal. Adkomst og parkering skal løses på en oversiktlig og trygg måte. Nærmere detaljerte bestemmelser vedrørende bygningsmassen, estetikk m.m. må avklares i planprosessen. 

Planområdet
Eiendommen ligger sentralt på Leira, med gåavstand til sentrumsfunksjoner og E16 med bussforbindelser både internt i kommunen og til regionale bussruter. Det er gang- og sykkelveg/fortau langs Garlivegen ned til Kongsvegen og det er etablert planfri undergang under E16 frem til Amfi Valdres. Nytt tiltak vil ha begrenset fjernvirkning fra det omliggende landskapet siden det ligger plassert inne i et utbygget område. For nærvirkning vil byggehøyder og tilpasning til eksisterende bebyggelse og terreng bli et viktig tema i planarbeidet. 

Avgrensning av planområdet vil hovedsakelig samsvare med eiendomsgrenser til eiendommen 24/185. I tillegg er det tatt med areal til frisiktsoner på eiendommen gnr./bnr. 24/74. Planområdet er på ca. 3000 m2, mens ca. 1400 m2 vil være tilgjengelig til utbyggingsformål på eiendommen. 

Medvirkning
Det avholdes åpent plankontor 13. april kl. 16.00-18.00 i andre etasje i Gjensidigegården på Fagernes. Det er anledning til å komme innom når det er ønskelig innenfor det avsatte tidsrommet. Forslagsstiller og plankonsulent vil være tilgjengelige for spørsmål om planarbeidet. Det blir ikke lagt opp til en felles presentasjon. 

Frist for innspill ved varsel om oppstart 
Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Nord-Aurdal kommune, nak@nord-aurdal.kommune.no, ev. pr post til Boks 143, 2901 Fagernes. 

Når uttalelser er mottatt vil eventuelle merknader bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Alle innkomne merknader vil kommenteres i planbeskrivelsen.  

Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 23. april 2023.