• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Kingesnålen


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 18. januar 2021
  • Frist: 17. februar 2021

I henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljregulering for eiendommer på Kingesnålen ved Mylla i Jevnaker kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av
Martha og Hans Bugge.


Planområdet
Eiendommen som tiltakshaver vil regulere for utbygging er Kingesnålen med gnr./bnr. 124/3 samt del av 137/23 for tilkomst til området. Planområdet har foreløpig et bruttoareal på 26,5 dekar og framgår av
vedlagt kart. Planen har fått plan‐ID 3053‐77.
Planstatus ‐ kommunale retningslinjer og vurdering av KU‐krav
Gnr./bnr. 124/3 er omdisponert til fritidsbebyggelse i kommuneplanen, men ikke detaljregulert. Del av 137/23 ligger innafor samme område for fritidsbebyggelse og er i tillegg detaljregulert med arealformål;
skogbruk, skiløype og friluftsformål.
Viken fylkeskommune har gjennomført kulturminnebefaring og har ikke funnet kulturminner innafor planområdet.
Området er avsatt til fritidsformål i gjeldende kommuneplan og faller derfor ikke inn under planer som skal konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Ny kommuneplan som var på høring i
høst, sept.‐nov. 2020, viderefører samme omdisponering som gjeldende plan.


Planarbeidet
Planen skal legge til rette for ca. 10 fritidsboliger med tilhørende teknisk infrastruktur og grøntområder.
Det blir lagt ekstra vekt på god medvirkning for å ivareta trafikksikkerheten for brukere av Gjerdingsvegen
og felles interesser med naboene til hytteområdet.
Relevante konsekvenser for naturmiljø, områdekvalitet, trafikk, trafikksikkerhet, beredskap (ROS) m.m. blir
gjort rede for i planbeskrivelsen.