• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Klevmosætervegen


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 28. desember 2018
  • Frist: 8. februar 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Klevmosætervegen, Nordre Land kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbygger Synnfjell Grunneierlag SA.

Hensikten med planen er å utarbeide detaljreguleringsplan for frittliggende fritidsboliger innenfor området H810_4 Klevmosætervegen i kommunedelplan for Synnfjell Øst (2018-2030). Detaljreguleringen vil delvis være en fortetting av eksisterende hyttefelt og delvis nye områder i samsvar med kommunedelplanen.

Det vil bli foreslått enkelte justeringer av nye byggeområder. Det skal planlegges for høy standard, dvs. innlagt vann- og avløp.

I tillegg skal det reguleres skiløyper og grønnstruktur. Eksisterende og nye traser for skiløyper og større turveier/stier skal sikres med arealformål.

Området skal tilrettelegges med infrastruktur i tråd med overordnet vann og avløpsplan og plan for fellestiltak, begge følger ny kommunedelplan for Synnfjell Øst.