• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Kvartal 10, gml. Lillehammer brannstasjon - Lillehammer


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 30. oktober 2020
  • Frist: 1. desember 2020

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres:

Oppstart av detaljregulering for kvartal 10 i Lillehammer kommune.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Larkas arkitekter AS og på vegne av Thor Bergseng AS. Plan- og byggesak søkes gjennomført som felles behandling etter PBL. § 12-15 (parallell prosess plan og byggesak).

Hensikten

Hensikten med planarbeidet er å utvikle kvartalet 10B (øst og nord for Nordsetervegen) til sentrumsformål, herunder til bolig, forretning, tjenesteyting og kontor mm. Planen skal i tillegg sikre atkomst, grønnstruktur og areal for infrastruktur mm. Planen skal avklare forhold tilknyttet bevaringsverdige bygninger.

Planområdet

Planområdet omfatter kvartal 10 (A og B), og er avgrenset av Tomtegata i nord, Lars Skrefsruds gate i øst, Nordsetervegen i sør og Gamlevegen i vest. Planens avgrensning utover brannstasjonskvartalet er for å avklare forhold knyttet til infrastruktur.

Konsekvensutredning

Lillehammer kommune har vurdert at planarbeidet ikke vil utløse krav om konsekvensutredning med planprogram (jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6), men kan utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram, jf. samme forskrift § 8 a) dersom berørt sektormyndighet og/eller kommunen vurderer det som nødvendig.

Utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det at det kan bli aktuelt med forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet.

Innspill / uttalelser

Uttalelser til planarbeidet sendes Areal+ AS v/: erik.sollien@arealpluss.no, ev: Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer. Kopi av uttalelser sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no

Frist for innspill er 1.12.2020.

Åpent plankontor:

Det avholdes åpent plankontor for å besvare ev. spørsmål til planarbeidet 19/11-2020. Av hensyn til Covid-19 må den enkelte ta kontakt med Areal+ v/Sollien (tlf. 41 43 50 91) og avtale møtetid. Oppmøte uten timeavtale kan bli avvist.