• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Luskeråsen Vest


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 13. juni 2023
  • Frist: 10. juli 2023

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Luskeråsen Vest i Øystre Slidre kommune. Samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet, varsles også igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Clemens Eiendom AS, Beitostølen Sportell AS og Storefoss Sag AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsbebyggelse innenfor planområdet med henvisning til kommuneplanens arealdel 2016-2028. Planarbeidet vil i stor grad forholde seg til arealformålet avsatt i kommuneplanen ( vedtatt 26.01.2017, sak 5/17), men justeringer av arealformål og utnyttelse kan bli vurdert i forbindelse med detaljreguleringen.

Foruten byggeområder skal planforslaget regulere veiadkomster, grønnstruktur, landbruk, natur og friluftsområder samt teknisk infrastruktur m.m.

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Erik Sollien på e-post: erik.sollien@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Øystre Slidre kommune: post@oystre-slidre.kommune.no, eventuelt: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes.

Frist for uttalelser er 10 juli 2023.