• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Mine endring av reguleringsplan for- Enge og Myhre seter


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 12. mai 2023
  • Frist: 5. juni 2023

Hensikt

Forslagstiller Stephan L Jervell disponerer i dag gnr/bnr:.155/9. Arealet er i planen avsatt til frittliggende fritidsbebyggelse og forslagstiller ønsker nå å fradele eiendommen til to separate tomter.

I forbindelse med arbeidet med fradeling er det avdekket behov for å gjøre endringer i gjeldende reguleringsplan. Endringen medfører ingen økning av tomteutnyttelse innenfor området FB4 i planområdet og det planlegges heller ingen justering av nåværende byggegrenser. Det legges videre opp til etablering av ny adkomst inn til eiendommen for å sikre adkomst til den fradelte tomten. Reguleringsbestemmelsene endres ikke.

Behandlingsmåte

Omtalte endring er i samråd med Gausdal kommune vurdert til å kunne behandles som ”forenklet prosess” (mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 12-14. Det ble lagt vekt på at dette kun var
marginale endringer og innenfor et område som i dag er regulert til utbygging, men som ikke er bebygd. Dersom det kom frem vesentlige merknader etter varslingsbrevet, kan endringen bli gjennomført som en ordinær reguleringsendring.


Før det treffes slikt vedtak, forleggelses planen ovenfor berørte myndigheter og eier, festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket samt andre berørte som påvirkes jfr plb §12-14. Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til fritidsbebyggelse (byggeområde), interne veier og intern grønnstruktur (Landbruksformål og Friluftsformål). Planendringen vil gi en svært marginal endring. Det er også lagt vekt på at endringsforslaget ikke
berører skiløper og turstier i området. Nye tomtestørrelser harmonerer også med omkringliggende tomtestørrelser.

 

Nabovarslet inneholder

Søknad om mindre endring av reguleringsplan med plankart. Øvrige dokumenter ligger på hjemmesiden til www.arealpluss.no under ettersyn og varsling. Etter fristens utløp sendes søknaden med dette nabovarselet
og eventuelle merknader til Gausdal kommune for videre behandling.


Frist for merknader er: 05.06.2023


Ev. merknader sendes:
anders.kampenhoy@arealpluss.no
Ev; Areal+ V/Anders Kampenhøy Storgata 64a2609 Lillehammer

 

Med vennlig hilsen:
Anders Kampenhøy
Arealplanlegger
Tlf: 47 65 83 73