• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Myhre Massemottak - Varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 18. august 2022
  • Frist: 18. september 2022

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeidet med ny detaljreguleringsplan - Myhre massemottak, Gausdal kommune.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Løype Anleggsdrift AS og grunneier.  

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for massemottak av rene masser og opparbeidelse av dyrket mark. Området brukes i dag som beitearealer. Det er fra hjemmelshaver ønskelig at man får flatet ut området og videre brukt arealet til grasproduksjon e.l. Samtidig har Løype Anleggsdrift behov for arealer for å lagre masser. Det er derfor inngått samarbeid slik at grunneier får fylt opp og planer ut arealet og Løype Anleggsdrift får etablert et massemottak.

Planarbeidet har to-delt målsetting hvor endelig arealbruk er nydyrking. For å få til jordbruksarealer uten store driftsulemper ønsker man et jorde som er så flatt som mulig. Samtidig er deponeringsarealer for rene masser mangelvare. Det er derfor ønskelig med to-delt bruk av området med deponering først og nydyrking i etterkant. Tidlig overslag viser mulighet for 300 000 -400 000 m3 oppfylling.  Det vil under planarbeidet bli gjort ytterligere vurderinger og beregninger av mengde masser som kan deponeres. Det planlegges for etappevis deponering og tilbakeføring.

 

Konsekvensutredning

Det vurderes at det vil være krav om konsekvensutredning, men ikke krav om planprogram, jf. § 8. jf. § 10. Prosjektet vil falle inn under vedlegg II pkt.1 bokstav B og nr. 11 bokstav K.

Følgende tema skal utredes under planarbeidet:

·         Flom, flomveger og overvann

o   Det skal lages en egen utredning som flo, flomveier og overvann. Utredningen skal inkludere mulige tiltak nedstrøms for å sikre fritt bekkeleie ned til elva. Ved omlegging av bekker internt i planområdet skal det lages en teknisk plan for dette.

·         Landskap

o   Det skal utarbeides snitt og illustrasjonen som viser nær og fjernvirkninger av massemottaket, samt en plan for etappevis massehåndtering

·         Trafikksikkerhet

o   Det skal gjøres trafikkberegninger for aktiviteten i planområdet. Det skal gjøres vurderinger av beliggenhet i forhold til potensielle uttakssteder og andre deponier. Vurdering av konsekvenser for miljøet med den aktuelle beliggenheten som følge av økt trafikk og trafikksikker skoleveg.

·         Forurensning – Støy/Støy

o   Støv og støybelastning skal utredes.

·         Landbruk

o   Tiltakets virkning for landbruket skal utredes, både under anleggsgjennomføringen og etter endt massemottak. Det skal lages en plan for nydyrking.

Medvirkning

Dette dokumentet er et varsel om at planarbeidet har startet opp. Plankonsulent vil sammen med forslagstiller starte arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. I forbindelse med planoppstart er det mulig å komme med innspill.

 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til:

Areal+ AS v/Andreas Lindheim
andreas.lindheim@arealpluss.no  
ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 18.09.2022  

Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan.

Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge planen fram for vedtak i planutvalget. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken.

Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.