• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Områdereguleringsplan Skei Sør- Mindre endring av reguleringsplan


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 12. mai 2023
  • Frist: 12. juni 2023

Hensikt

I forbindelse med den pågående revideringsprosessen av kommunedelplanen på Skei har tomtene som nå foreslås vært igjennom en nærmere vurdering. I samråd med kommunen er det nå gitt
klarsignal for at de foreslåtte tomtene kan innarbeides i planen i en forenklet prosess etter prinsippet or «mindre endring».


I etterkant av Planutvalgets prosessvedtak 12/11-2021 ble det jobbet videre med innspillet og det er vurdert aktuell tomtearrondering, bygg-plassering tilpasset terreng og landskap, samt best
tilgjengelighet fra atkomstveg til biloppstillingsplass. Planlagt bebyggelse kommer ikke i konflikt med
etablert infrastruktur

 

Behandlingsmåte

Omtalte endring er i samråd med Gausdal kommune vurdert til å kunne behandles som ”forenklet prosess” (mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 12-14. Det ble lagt vekt på at dette kun er marginale endringer og innenfor et område som i dag er regulert til utbygging, men som ikke er bebygd. Dersom det kommer frem vesentlige merknader etter varslingsbrevet, kan endringen bli gjennomført som en ordinær reguleringsendring.


Før det treffes slikt vedtak, forelegges planen ovenfor berørte myndigheter og eier, festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket samt andre berørte som påvirkes, jfr plb §12-14.
Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere avsatt til fritidsbebyggelse (byggeområde), interne veier og intern grønnstruktur (Landbruksformål og Friluftsformål). Endringsforslaget viser 4 nye tomter samt arrondering av 1 tomt. Tomtene er regulert i størrelsen 1,0 – 1,5 dekar. Planforslaget viser en mer effektiv bruk av avsatt utbyggingsareal i kommunedelplanen og samlet areal regulert til
byggeområde øker med ca 5,5 daa.


Planendringen vil gi en svært marginal økt trafikkbelastning på veinettet. Det er også lagt vekt på at endringsforslaget ikke berører skiløyper og turstier i området. Nye tomtestørrelser harmonerer også
med omkringliggende tomtestørrelser og tomtene er en naturlig fortetting, som også er en del av den pågående revideringen av kommunedelplanen for Skei .
 

Nabovarselet inneholder:

Søknad om mindre endring av reguleringsplan med plankart og forslag til endringsbeskrivelse ligge vedlagt. Øvrige dokumenter ligger på hjemmesiden til www.arealpluss.no under ettersyn og varsling. Etter fristens utløp sendes søknaden med dette nabovarselet og eventuelle merknader til Gausdal kommune for videre behandling.


Frist for merknader er: 12.06.2023


Ev. merknader sendes:
anders.kampenhoy@arealpluss.no
Ev; Areal+ V/Anders Kampenhøy Storgata 64a 2609 Lillehammer


Med vennlig hilsen:
Anders Kampenhøy
Arealplanlegger
Tlf: 47 65 83 73