• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Roaseter hytteområde - Varsel om endring av reguleringsplan og forhandling av utbyggingsavtale


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 15. juni 2021
  • Frist: 1. september 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Roaseter hytteområde i Gausdal kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbyggere/grunneiere Paul Batt-Rawden, Olaf Sønstegård, Geir Inge Paulsrud og Hans Ludvig Hindklev.

Samtidig varsles igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale med Gausdal kommune

Hensikt

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende fritidsboligområde med inntil 15 nye tomter.

Prosjektet vil bla omfatte:

-          Skånsom fortetting av inntil 15 nye frittliggende tomter

-          Ny tursti til Finntjernmarka

-          Oppdatere bestemmelser og plankart

Det planlegges for fritidsboliger uten innlagt vann og avløp, i tråd med gjeldende situasjon på Roaseter.   

Områdets byggeskikk vil i stor grad bevares, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger.

Temaer som landskap, plassering av bygg, samfunnssikkerhet og gode turtraseer for brukere av området vil vektlegges i planarbeidet.  Videre vil hensyn til naturmangfoldet, herunder elgtrekket og forholdet til kulturminnene være viktige temaer i planarbeidet.

Planprosess og medvirkning

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas.lindheim@arealpluss.no  ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Mottatte uttalelser vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 01 september 2021.

Det er gitt utvidet frist for uttalelser ved varsel om oppstart grunnet sommerferien.

Etter uttalelsene er vurdert og eventuell innarbeidet, vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde bla. tomtestruktur, utnyttingsgrad og byggehøyder.

Naboer vil bli invitert til åpent plankontor før planen overleveres til kommunen for behandling.

På grunn av Covid-19 er datoen for plankontoret ikke satt. Det er antatt at plankontoret vil bli gjennomført i september/oktober. På plankontoret vil det foreligge mer konkret informasjon, herunder forslag til plassering av tomter. Berørte naboer får egen innkallelse til plankontoret.

Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge fram saken for planutvalget for vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken.

Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.