• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Rosteinvegen 4 - varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Nordre Land
  • Dokka
  • Opprettet: 8. juni 2023
  • Frist: 9. juli 2023

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Rosteinvegen 4 i Nordre Land kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Rosteinvegen 4 AS. Planen er tildelt planid 20230002 . Planarbeidet er vurdert av kommunen å ikke være i strid med gjeldende 
kommuneplan og det kreves derfor ikke videre utredelser i form av konsekvensutredninger. 

Hensikt med planarbeidet 
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for en ombygging av eksisterende bygg på gnr./bnr. 39/52,56 fra bilverksted til politistasjon. Eksisterende bygg er fra 1973, med påbygg fra 1983 og 1997. Det vil tilrettelegges for tilbygg og rivning av deler av eksisterende bygg. Det er planlagt at eksisterende inngangsparti rives og erstattes med nytt tilbygg og at eksisterende garasjer rives og erstattes 
med nytt garasjeanlegg. 

Bygget skal fortsatt være i én etasje, slik at alle funksjoner blir på ett plan og har tilgang fra bakkenivå. Flatt tak skal videreføres, med en gesimshøyde på ca. 6 meter som i dag.  

Adkomst til planområdet er fra Storgata i nord og Rosteinvegen i øst. Det er planlagt at uteområdet mot Storgata får asfalterte gjesteparkeringsplasser og adkomstsone for myke trafikanter. Parkering for ansatte og utendørs parkering for tjenestebiler er planlagt løst sør for bygningen, med adkomst fra Rosteinvegen.

Planområdet 
Planområdet ligger på sørsiden av Storgata, vest for Dokka sentrum og nord for fylkesveg 33. Planområdet 
ligger rett ved Vinjarmoen industriområde. Nærmeste naboer er Byggmakker i vest, Kistefos Møbler i sør og 
en enebolig i øst.  

Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene med gnr./bnr. 39/52,56 og 39/78. Grunneier for disse eiendommene er Rosteinvegen 4 AS. I tillegg omfatter planområdet del av eiendommene med gnr./bnr. 39/30 (frisikt), 39/26 (adkomst), 15/93 (adkomst/frisikt) og 149/7 (Storgata).  Planområdets størrelse er ca. 6 daa. 

Frist for innspill ved varsel om oppstart 
Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Nordre Land kommune, postmottak@nordre-land.kommune.no,  ev. pr post til Postboks 173, 2882 Dokka. 

Når uttalelser er mottatt vil eventuelle merknader bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Alle innkomne merknader vil kommenteres i planbeskrivelsen.  

Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 9. juli 2023.  

Offentlig ettersyn av planforslaget 
Når planforslaget er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. Utvalget vil deretter avgjøre om planen skal legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader før det fattes endelig vedtak i saken.