• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Sørre Garli og del av Garlislette / Markahøvda


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 10. oktober 2019
  • Frist: 1. november 2019

Varsel – endring:

 

Reguleringsplan FOR:

  1. Sørre Garli og del av Garlislette (Planid: 201411)
  2. Markahøvda (Planid: B57)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart etter forenklet prosess (mindre endring) av reguleringsplan for Sørre Garli og del av Garlislette (planid: 201411) samt reguleringsplan for Markahøvda (planid: B57) i Øystre Slidre kommune.

Hensikten med planarbeidet:

Overvann foreslås ledet ned langs skiløypa Grønn 1. Flomveien skal vises som sammenhengende hensynssone fra fylkesveg 51 og til søndre plangrense. For å få sammenhengende hensynssone må del av Markahøvda-planen innlemmes i reguleringsplan for Sørre Garli og del av Garlislette. Se vedlagt kart for justert plangrense.

I tillegg til endringer i plankartet for Sørre Garli og del av Garlislettet er det foreslått justering av reguleringsbestemmelsene pkt. 0.0 f).

Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Norske Fjellhytter AS.

Frist for ev. merknad er 1/11-2019