• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Spidsbergseter-varsel om oppstart av reguleringsplan


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 15. november 2021
  • Frist: 15. desember 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid for ny reguleringsplan for Spidsbergseter, Ringebu kommune. Samtidig som varsel om oppstart av planarbeidet varsles også igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale med Ringebu kommune jfr plan og bygningsloven § 17-4. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med i Spidsbergseter Eiendom AS


Hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling av Spidsbergseter hotell som et fritids og
turistanlegg og sikre fremtidige arbeidsplasser.
Prosjektet vil bla omfatte:
- Utvidelse av eksisterende hotellmasse.
- Nye frittstående bygg for utleie.
- Nye serviceanlegg/lagerplass.
- Ny ridehall.
- Nytt høydebasseng (kommunalt).
- Alternative energikilder.
- Regulering av skitraseer, aktivitetsarealer og sosiale møteplasser.


Temaer som villrein, plassering av bygg, næringsutvikling, samfunnssikkerhet, alternative energikilder og gode turtraseer/aktivitetsarealer for brukere av området vil vektlegges i planarbeidet.


Det vil i forbindelse med planarbeidet blir utarbeidet konsekvensutredning for tema Villrein.


Hotellvirksomheten vil fortsette på sørsiden av Flaksjølivegen. Bakgrunnen for planområdets størrelse er ønske om tilrettelegging av stier/løyper, høydebasseng til kommunen og potensiell ridehall.

Planprosess og medvirkning
Dette dokumentet er et varsel om at planarbeidet har startet opp. Plankonsulent vil sammen med forslagstiller nå starte arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. I forbindelse med planoppstart er det mulig å komme med innspill.


Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas.lindheim@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.


Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 15. desember 2021.
Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde tenkt utnyttelse, illustrasjoner og grønn infrastruktur.

Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i Utvalg or plan og teknisk. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også
da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak
i saken.

Med vennlig hilsen
Andreas Lindheim


Arealplanlegger
Tlf: 908 54 692
andreas.lindheim@arealpluss.no