• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Styrivegen 94/96- Varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 4. august 2022
  • Frist: 31. august 2022

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljregulering for eiendommer i Styrivegen i Eidsvoll kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Idéhus AS på vegne av TJM Eiendom AS. I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det også om at det kan bli aktuelt å innlede forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet.

Planområdet

Eiendommen som tiltakshaver vil regulere for utbygging er Styrivegen 94/96 på gnr./bnr. 11/27. Kommunen har i tillegg bedt om at følgende eiendommer tas med i planområdet ved varsel om oppstart: gnr./bnr. 11/151, 11/24, 11/29, 11/119, 11/201, 11/202, 11/203, 11/200 samt deler av gnr./bnr. 1/353. Planområdet har et bruttoareal på ca. 21,9 dekar og framgår av vedlagt kart. Plan-id er 303534100

Vurdering av KU-krav

Området er satt av til boligutbygging i den overordna kommuneplanen og vil ikke utløse noen av kriteriene for krav om konsekvensutredning i Forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning ifølge plan- og bygningslovens § 4-2 og Forskrift om konsekvensutredninger.

Planarbeidet - videre saksgang

Håndtering av krav fra overordnede myndigheter til ytterligere undersøkelser, vil vurderes underveis i planprosessen. Relevante konsekvenser for naturmiljø, områdekvalitet, bomiljø, trafikk/mobilitet, trafikksikkerhet, kulturminner, beredskap (ROS) m.m. blir gjort rede for i planbeskrivelsen.

Planforslaget med beskrivelsen, reguleringsbestemmelsene, plankartet og ROS-analysen er planlagt sendt kommunen høsten 2022. I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil Hovedutvalg for Næring, Plan og Miljø i Eidsvoll kommune legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Utvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Merknader

Naboer og offentlige instanser varsles direkte. Varslingsbrev med vedlegg og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på www.arealpluss.no/ettersyn-varsling og www.eidsvoll.kommune.no

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes seinest 31. august 2022 til Areal+ AS v/Ingrid Orstad Teigen, ingrid.orstad.teigen@arealpluss.no.

Kopi sendes: postmottak@eidsvoll.kommune.no Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll

Mvh Ingrid Orstad Teigen