• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Svangvollane Øst - Varsel om oppstart av planarbeider


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 3. mars 2021
  • Frist: 11. april 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for
Svangvollane vest i Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbyggere Mari
Holen Berge og Pål Holen. Samtidig varsles igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale med Ringebu
kommune.


Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av en kombinasjon av frittliggende fritidsboliger og
konsentrert fritidsbebyggelse i felt F2.14 i kommunedelplanen for Kvitfjell.


Det planlegges for høystandard hytter og leiligheter. Det vil si vei, vann og avløp til samtlige hytter i
henhold til Ringebu kommune sine normer. Skiløype blir lagt inn til og gjennom planområdet. Bebyggelsen
vil følge byggeskikken i området, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger som flatere takvinkel og
større vinduer.


Temaer som landskap, plassering av bygg, samfunnssikkerhet og gode skiforbindelser vil vektlegges i
planarbeidet.


Planarbeidet vil vurdere om det er hensiktsmessig å justere på veitraseen som er planlagt til Varden, samt
sikre en hensiktsmessig skikobling mot alpinsenteret


Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim
andreas.lindheim@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi Ringebu kommune:
post@ringebu.kommune.no. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i
planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 11. april 2021.