• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsel om mindre endring av Områdereguleringsplan Skei Sør, Skeiporten Hyttegrend


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 9. juli 2021
  • Frist: 27. august 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 varsles oppstart etter forenklet prosess/mindre endring av tomtegrensene innenfor reguleringsplanen «Skeiporten Hyttegrend» H31 i områdeplanen for Skei Sør i Gausdal kommune.

Samtidig som varsel om oppstart av planarbeidet, varsles også oppstart av utbyggingsavtale for planområdet jfr. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Tinde Utvikling AS. Planendringen gjelder endring av deler av planområdet innenfor områdereguleringsplanen for Skei Sør.

 

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET
Hensikten med planforslaget er å fjerne regulerte Tomtegrenser, samt regulere om gjeldende arealformål fra frittliggende fritidsbebyggelse til konsentrert fritidsbebyggelse. Videre økes også utnyttelsen innenfor det
gjeldende område.

 

BEHANDLINGSMÅTE
Omtalte endring er i samråd med Gausdal kommune vurdert å kunne behandles som” forenklet prosess” (mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 12-14. Det er lagt vekt på at dette er kun marginale
endringer og innenfor et område som i dag ikke er bebygd.
Dersom det fremkommer vesentlige merknader er dette brevet å anse som varsel om oppstart jf. § 12-8. Endringen vil da bli gjennomført som en ordinær plansak.

 

MERKNADER/INNSPILL
Naboer og berørte blir nabovarslet her. Endringsforslaget blir forelagt regionale og statlig myndigheter for uttale.

Kommentarer eller uttalelser til endringsforslaget sendes Areal+ AS v/ Anders Kampenhøy, Storgata 64A, 2609 Lillehammer, innen 27.08.2021


Henvendelse eller uttalelser vedrørende planarbeidet kan rettes til undertegnede på e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.no