• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for Ådalsvegen Massetak i Flesberg kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 20. mars 2020
  • Frist: 8. mai 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, og iht. § 12-9 varsles
offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Ådalsvegen Massetak.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Roger Rustand

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 4 nye uttaksområdet for råstoff, samt utvidelse av et
eksisterende. Planområde omfatter deler av eiendommen gnr/bnr.: 17/4 og er avsatt til LNF-område i
kommunedelplan for Blefjell.

Planområdet ligger nord for Åslandsetra og Ådalsvegen, som vist på flyfoto.
Massene skal i hovedsak benyttes lokalt i området til hytteutbygging på Blefjell og Blestølen. Det forventes
derfor en økning av tungtransport trafikk innad i området og langs Ådalsvegen frem til de fremtidige
hytteområdende på Åsland Fjellgrend, Lie Åsland og generelt for hytteområdene på Blestølen og Blefjell. Det vil gjennomføres en konsekvensutredning som tar for seg eventuelle konsekvenser av tiltaket. Det bes nå om innspill til temaene som skal utredes, og dette er beskrevet i vedlagt planprogram.

Planprosess og medvirkning

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for uttalelser er  08 mai 2020.
Når uttalelser fra høringsinstansene er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet i planprogrammet, og
dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i kommunen. 

I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig
ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til
reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før
kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.


Innspill til planarbeidet sendes
Areal+ AS v. Anders Kampenhøy på e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.no                                                    Eventuelt per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer

Kopi sendes Flesberg kommune: post@flesberg.kommune.no
Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Flesbergl kommune og hos Areal+ AS:
www.arealpluss.no.


Med vennlig hilsen
(sign.)

Anders Kampenhøy
Arealplanlegger