• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsler om mindre endring/foreligging av reguleringsplan for Tjønnlykkja i Øyer kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 18. april 2023
  • Frist: 20. mai 2023

Areal+ er engasjert av 13 Eiendom AS til å utarbeide en mindre reguleringsendring i gjeldende
reguleringsplan for Tjønnlykkja i Øyer kommune. Reguleringsendringen gjelder etablering av boliger også i 1
etasje innenfor arealet som i dag er regulert til bolig/forretning og kontor i gjeldende reguleringsplan. Som
nabo, offentlig instans eller berørt part mottatt du derfor dette nabovarselet.

Omtalte endring er i samråd med Øyer kommune vurdert til å kunne behandles som” forenklet
prosess” (mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd. Det ble lagt vekt på at
dette kun var marginale endringer og innenfor et område som i dag er regulert til utbygging, men som
ikke er bebygd etter gjeldende plan. Dersom det kommer frem vesentlige merknader etter
varslingsbrevet, kan endringen bli gjennomført som en ordinær reguleringsendring.


Før det treffes slikt vedtak, forleggelses planen ovenfor berørte myndigheter og eier, festere av
eiendommer som direkte berøres av vedtaket samt andre berørte som påvirkes jfr plb §12-14.
Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til forretning og kontor). Prinsippene i
form for utbygging for området er ikke endret og areal avsatt til bebyggelse og anlegg
(tjenesteyting/kontor) går ned tilsvarende som areal for rent boligformål går opp.


Planendringen vil ikke gi vesentlig økt trafikkbelastning på veinettet. Det er også lagt vekt på at
endringsforslaget gir en bedre helhetlig løsning for området.

 

Nabovarselet inneholder:
Søknad om mindre endring/forelegging av reguleringsplan med plankart. Øvrige dokumenter ligger på
hjemmesiden til www.arealpluss.no under ettersyn og varsling. Etter fristens utløp sendes søknaden med
dette nabovarselet og eventuelle merknader til Øyer kommune for videre behandling og endelig vedtak.
 

Frist for merknader er: 20.05.2023

Ev. merknader sendes:
anders.kampenhoy@arealpluss.no
Ev; Areal+ V/Anders Kampenhøy
Storgata 64a 2609 Lillehammer