Slåtthaugen hyttefelt
Slåtthaugen- Nordre Land, Oppland :: Ansvarlig: ES

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at AREAL+ AS setter i gang arbeid med regulering for SLÅTTHAUGEN HYTTEFELT i NORDRE LAND KOMMUNE.
Planområdet ligger vest for Slåtten seter i Nord-Torpa. Oppstartsvarselet omfatter del av eiendommene gnr/bnr. 68/59, samt atkomstveg via eiendom 68/11 og 68/1. Området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Synnfjell Syd. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i samsvar med kommunedelplanen.