ETTERSYN / VARSLING
Informasjon om pågående prosjekter - Vis færre

Steinmyrhaugen

3/469 - DEL AV BEITO EIENDOM

Åsland

Musdalsæter Hyttegrend Høgsvea

Ilseterura - reguleringsendring

Grua Torg

Langseth-tunet, Bakkalykkja 11-13

Skurvakvartalet

Strømsmosbekken

Breiseth Hotell

Raudalen

Breviknes Hyttefelt

Kvitfjell H5 - H6

U4 Friska - Buhaugen

Hagastølen_Tvengestølen - MINDRE ENDRING

Lurhaugen

Lillehammer Sæter III

Murudalsvegen

Musdalsæter hyttegrend

Øverbyvegen 4

Jørstadmoen skole og Jorekstad

Hundsberglia

Hektneråsen Sør

Høgfjellia vest

Høgfjellia vest

Storgata 162 og 164

Storgata 132 - 138

Kroksjølia

Tosohagen

Jørstadmoen skole - Endring reg.plan: Jørstadmoen Nord

Stulsåa, felt H6 Fåvang Østfjell

Slåtthaugen hyttefelt

Valseter

Lillehammer Sæter II

Turskiløyper Venabygdsfjellet

HANSEBRÅTHAGAN

ROSENLUND BYDELSSENTER

Nipeto - Gampeflå

LUNKELIA - Sjusjøen

BKB 1 I SØR-FRON KOMMUNE GNR. 144 BNR. 1

Brattstølen Hyttegrend 2 - Nord-Aurdal kommune

Elgkollen, Felt 6F

Felt BFR og BFT - Fagerhøy

SKOLEGATA 8

Kvitfjelltoppen H14 - Nirvana 3

Ny barneskole Nordre Ål

Kvitfjelltoppen H13 - Nirvana 4

Vålejordet

Valle

Storhove sør og Storhovearmen

Hagejordet

Vy alpinhytter Kvitfjell øst

Skolestigen boligområde, Lena, Østre Toten

Kringsjåvegen 188

Strandvegen

BKB9 GUDSHAUGEN

Sjøsjålia - Tapptjønn

Vedteigen Sjøsjålia N

Hansebråthagan

H4 Svinslåa med F7.4

B8 - JESSNES

Stjernåsen 2

Kvitfjelltoppen H15 - H17

Gammelseteråsen III

Detaljregulering for del av Gulltjønn II

Amsrud Masseuttak

Anders Sandvigs gate 46

LUNKELIA - SJUSJØEN

Gudbrandsgard Senter II

Pyntaberget asylmottak

Nedre Jeistad

Detaljregulering/reguleringsendring Bagn Sentrum

Mjøsheim - mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Atnasjø kafé

Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H14 – Nirvana 3. DISPENSASJON

Fåvang Østfjell - Felt H6, B-C, J, H15 og M

del av Klevstadlykkja

H4 Svinslåa med F7.4 - Kvitfjell

Vinterhugu

Sørre Garli og del av Garlislette

Østvold boligfelt - trinn II

Varsel om oppstart med reguleringsendring for Hagevegen 11

Kvitfjell Panorama

Skårsetlia og Nordre Ål kirke (revidert varsling)

Grøndalen fritidsområde

Renåtangen hyttefelt

Fåberg - reguleringsendring

Gammelseteråsen III, Kvitfjell,

Gamle Strømsvei

Kvitfjelltoppen, del av H7-område

Friisvegen Turistsenter

Skårsetlia og Nordre Ål kirke

Gålå Fjellandsby

Rosenlund 2

Skjærsaker

Panoramavegen

Trabelivegen Hyttefelt

Kvartal 11

Storås skianlegg

Kvartal 42, Eidsvoll plass - Gjøvik barnehage

Landmovegen

Valdres Storhall

Fjøstjønna i Grøndalen

Eidesand Nærmiljøanlegg

Skogstadvegen 1

Haugerenga Vest

Ringsjøen Øst

Del av felt 4 - Hektneråsen

Flugsrud Skog

Langeråk Hyttefelt

Olympiaparken Hotell

Hafjelltoppen Hyttegrend

Skytterhaugen Boliggrend

Sentrum P-hus

Sjøkanten Senter – Skoleveien

Sandberg

Ersgaard

Lillehammer Hageby

Fåvang sentrum

Solhøgda

Skolevegen

Tromsnesskogen

Larsåsvegen Boliggrend

Auma Fjellbrudd

Holesetra hyttegrend

Musdalsæter Hyttegrend

Askimhaugen

Tvengestølen og Hagastølen

Langslåa hyttefelt

Dyrtjønn 2

Haugerenga

Vårsetergrenda

Fåberg

 

Lurhaugen
Lurhaugen- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: HI

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Lurhaugen beliggende i Lillehammer sentrum. Planarbeidet utføres av Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Union Consult AS i samarbeid med Areal+ AS og på vegne av Eiendomsavdelingen i Lillehammer kommune.

Lurhaugen er sentralt beliggende i Lillehammer sentrum og har svært kort vei til skysstasjonen. I gjeldende reguleringsplan er området i hovedsak regulert til parkeringsplass. Gjennom planarbeidet som nå varsles planlegges det å regulere Lurhaugen til byggeområde med høy utnytting.

De viktigste grunneierne innenfor planområdet er Lillehammer kommune (gnr/ bnr 200/1829 og 200/ 1878), Oppland fylkeskommune (gnr/bnr 200/ 1878) og Bane NOR SF (gnr/ bnr 201/ 2).

I gjeldende reguleringsplan Lillehammer sentrum, vedtatt 24.03.2010 er planområdet i hovedsak regulert til parkering, mens den østlige delen av planområdet er avsatt til jernbaneformål.

I forslag til ny reguleringsplan for Lurhaugen planlegges storparten av planområdet avsatt til kombinert byggeområde forretninger/ kontor/ boliger med høy utnyttelsesgrad.

Vurdering av behov for konsekvensutredning, KU
I samråd med Fylkesmannen har Lillehammer kommune konkludert med at det er krav om konsekvensutredning planarbeidet.

Planarbeidet kommer innunder §6 i KU-forskriften; planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. Aktuelle tiltak i vedlegg 1 som utløser kravet:
- Næringsbygg med bruksareal på mer enn 15 000m2
- Nye boligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.

For øvrig vil planarbeidet bli knyttet nært opp til pågående arbeid med revisjon av kommuneplanen og kommunedelplanen for sentrum.

Medvirkning
10. november 2017 ble det holdt et innledende avklaringsmøte med diverse parter i planarbeidet. Ordinært oppstartsmøte ble avholdt 23. november.

I januar/ februar 2018 planlegges det avholdt avklaringsmøter med diverse parter. Øvrig behov for informasjonsmøter vurderes fortløpende.

Foreliggende planprogram belyser planbehovet og helheten slik at planmyndighetene kan bidra med føringer for det videre planarbeidet.

Planprosess
Frist for uttalelser settes til 21. februar 2018.