• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Fjellkirkevegen- varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 30. august 2023
  • Frist: 27. september 2023

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for
Fjellkirkevegen. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Pihl AS.
 

PLANOMRÅDET
Planområdet er på ca 21 dekar og ligger sør for Sjusjøen Fjellkirke og nordvest for Kiwi Graaten.
Planområdet strekker seg fra 854 til 874 moh og ligger med nær tilknytning til Fjellkirkevegen.
Planområdet ligger ca 32 km fra bysentrumet Moelv med nær tilknytning til E6. Tiltenkt
utbyggingsområdet omfatter gnr/bnr:. 527/1
 

HENSIKT
Formålet med planarbeidet er å utvikle den nedre delen av planområde til konsentrert
fritidsbebyggelse. Parkeringsområde langs Nordvangvegen skal opprettholdes. Likeså den private
fritidseiendommen 527/906. Ny bebyggelse skal følge byggeskikken i området, men gi rom for
moderne tilpasninger. Den nordlige delen av planområdet reguleres til LNFR. Planforslaget skal legge
til rette for at etablerte skiløyper og grønnstruktur/friluftsområder blir opprettholdt.
 

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes skriftlig til:


Areal+ AS v/Anders Kampenhøy
Epost: anders.kampenhoy@arealpluss.no med kopi til Ringsaker kommune,
post@ringsaker.kommune.no


Eller ved Post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.
Frist for uttalelser til planarbeidet er 27.09.2023.


Videre prosess og framdrift i planarbeidet
Etter at uttalelser og innspill er vurdert og eventuelt hensyntatt vil det bli utarbeidet forslag til
komplett plan. Planforslaget vil bla. vise tomtestruktur, angi utnyttingsgrad og byggehøyder.
Når planforslaget er sendt inn til kommunen for behandling, vil det bli lagt fram for politisk behandling
og vedtak om utleggelse av planen til høring og offentlig ettersyn. i minimum 6 uker. Det vil også da
være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og
forslagstiller vil ta stilling til alle innkommende merknader etter offentlig ettersyn før det politisk fattes
vedtak i saken.


Kart og varslingsdokumenter samt andre relevante dokumenter er tilgjengelige på www.arealpluss.no
under ettersyn og varsling.
 

Med vennlig hilsen
Anders Kampenhøy
Arealplanlegger
Tlf: 47 65 83 73
anders.kampenhoy@arealpluss.no