• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

KLEBERBERGET NORD


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 21. februar 2022
  • Frist: 24. mars 2022

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Kleberberget Nord i Oppdal kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Tinde Utvikling AS.    

 

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å utvikle og fortette gnr/bnr 199/1 med frittliggende fritidsboliger. Arealet er avsatt til fritidsbebyggelse (BFR) i kommuneplanens arealdel. Som en naturlig del av planleggingen legges det til rette for teknisk infrastruktur, strømtilførsel, gjennomgående grønnstruktur, og tilgang til sti og løypenett.

 

Det planlegges for frittliggende fritidsboliger med høy standard. Det vil si at alle hytter får vei, vann og avløp.

 

Relevante temaer i planarbeidet vil være:

-          Tomtestruktur – med mulighet for inndeling i tun.

-          Tilgang til friluftsområder og skiløyper

-          Løsninger for fornuftig utbygging av teknisk infrastruktur

-          Adkomst til planområdet

-          Kulturminner

-          Beitebruk

-          Overvann

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas.lindheim@arealpluss.no  ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

 

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

 

Frist for uttalelser til planarbeidet er 24.03.2022.

 

Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde tenkt utnyttelse, illustrasjoner og infrastruktur.