• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Skeislia - Gausdal kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 16. juni 2020
  • Frist: 17. juli 2020

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles endring etter forenklet prosess innenfor del av Skeislia, Gausdal kommune.

Planområdet grenser mot Skeisvegen i sør og arm av Hågåslettvegen i nord. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bedre arealutnyttelse og justering av bestemmelsene. Planforslaget endrer arrondering av byggeområdene H2-12-H2-16 med tilhørende atkomstveg og grønnstruktur.

Planendringen er vurdert til å kunne behandles som en forenklet prosess (jf. Pbl § 12-14) dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Dersom det framkommer negative merknader kan endringen bli gjennomført som en ordinær plansak, denne kunngjøringen er da å anse som varsel om oppstart jf. § 12-8.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig på www.arealpluss.no under fanen ettersyn og varsling.

Uttalelser til planarbeidet sendes Areal+ AS Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller pr e-post: erik.sollien@arealpluss.no innen 17.07.2020