• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Storgata 86 - Varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 14. desember 2023
  • Frist: 22. januar 2024

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeidet med ny detaljreguleringsplan for 
Storgata 86, Lillehammer kommune.  
Planarbeidet uføres av Areal+ AS i samarbeid RAM-arkitektur på vegne av Storgata 86 AS  

Hensikt
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsnære kontorlokaler ved å øke etasjeantallet med 
en etasje på eksisterende bygning i Storgata 86  
Mot Storgata vil bygningen bli 4 etasjer, mens det vil bli 5 etasjer mot Juul Pettersens gate.  
Et sentralt mål med reguleringsplanen er å legge til rette for flere arbeidsplasser til sentrum, nærme sentrale 
kollektivholdeplasser. Bygget skal i sin helhet benyttes til kontorer og ulike næringsformål. Aktuelle 
arealformål er forretning/kontor, eller næringsbebyggelse.  

Viktige temaer i planarbeidet:  
- Arkitektur og estetikk 
- Hensyn mot kulturmiljøet i Storgata 
- Hensyn til Lilletorget 
- Støy 
- Brannsikkerhet 

Lilletorget og Storgata har et vidt spekter av bygningsmasse i området. Planområdet grenser mot 
Kronebygget med sine 5 etasjer i øst og mot kulturmiljø med vernestatus i nord. En stor del av 
reguleringsplanarbeidet vil derfor være å utrede og avklare forholdet til strøkets karakter. Dette innebærer 
blant annet at man vil se på ulike løsninger som ivaretar en balanse mellom verneverdige trehusbebyggelsen, 
ny bebyggelse og kulturmiljøet omtalt som #8 i kommunedelplanen. 

Omkringliggende bebyggelse rundt Brubakken og Jul Pettersens gate består i større grad av høyere 
bygninger, heriblant Tinghuset, Lillehammer Tårn og Mølla hotell. Her vil det være andre krav til tilpasning 
enn mot Storgata. Planen vil redegjøre for de ulike arkitektoniske grepene og tilpasning til de ulike strøkene.

Konsekvensutredning 
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger (2017).  Dog kan planarbeidet utløse krav om konsekvensutredning uten 
planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning § 8 a) - dersom berørt sektormyndigheten og/eller 
kommunen vurderer det som nødvendig etter varsling er gjennomført. 

Etter forskrift om konsekvensutredninger § 10 kan dette blant annet gjelde tiltaket i konflikt med verdifullt 
kulturmiljø jf. 2. ledd punkt b).  

Aktuelle tema (som ikke krever konsekvensutredning) blir ellers omtalt og vurdert i planbeskrivelsen. 

Medvirkning
Dette dokumentet er et varsel om at planarbeidet har startet opp. Plankonsulent vil sammen med 
forslagstiller starte arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. I forbindelse med planoppstart er 
det mulig å komme med innspill.  

På grunn av juleferiene er det gitt utvidet frist.  

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til: 
Areal+ AS v/Andreas Lindheim  
andreas.lindheim@arealpluss.no   
ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.  

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.  

Frist for uttalelser til planarbeidet er 22.01.2024 

Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til 
komplett plan. 

Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge planen fram for vedtak i 
planutvalget. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da 
være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og 
forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i 
saken. 

Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert 
innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.