• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR BÅDSTØ, ØYER KOMMUNE


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 2. desember 2020
  • Frist: 25. januar 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9
varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for detaljregulering Bådstø. Planarbeidet utføres
av Areal+ AS på vegne av Bådstø Gjestgiveri og Camping AS

Hensikten

Hensikten med planarbeidet er å regulere eksisterende gjestgiveri og camping. I tillegg er det
ønskelig å regulere inn 2-4 boligtomter sør-øst for eksisterende bolig.
Boligformål er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og det må derfor utarbeides planprogram
med tilhørende konsekvensutredning.
 

Innspill til planarbeidet sendes:
Areal+ AS v/ Andreas Lindheim på e-post: andreas.lindheim@arealpluss.no


Ev. per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.


Henvendelser per telefon:
Andreas Lindheim: 908 54 692


Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Øyer kommune www.oyer.kommune.no  og hos Areal+
AS www.arealpluss.no. Plandokumentene er også tilgjengelige i kommunens servicetorg.