• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LYGNA HYTTEOMRÅDE FELT D, GRAN KOMMUNE


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 1. februar 2022
  • Frist: 4. mars 2022

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 varsles utvidelse av planområdet for reguleringsplan for Lygna hytteområde, felt D i Gran kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Lygnalia grunneierlag.    

 

Hensikt

Varsel om oppstart av reguleringsplan for felt D ble først varslet den 03.04.20, sammen med felt C. Under planarbeidet med felt D har det vist seg behov for å utvide planområdet. Lygnalia grunneierlag ser behovet for å regulere inn og sikre areal til langrennsløyper slik at man ivaretar tilbudet og viktige traseer gjennom utbyggingen på Lygna. Lygnalia grunneierlag ønsker å foreslå endring av arealformål på servicebygget til slik at det kan tillates servering her (kombinert bebyggelse og anlegg). Dette har tidligere blitt varslet gjennom en dispensasjonssøknad som er behandlet og avslått av Planutvalget 25.08.2021. Avslaget ble påklaget, men klagen er blitt trukket og man ønsker å se på muligheten gjennom en reguleringsplanprosess.

 

Videre er det gitt dispensasjoner fra reguleringsplan for Lygna hytteområde, felt B, for plassering av miljøstasjon og for atkomstveg til felt B.

 

Oppsummert vil man i utvidelsesområdet se på følgende muligheter:

 

·         Regulering av eksisterende skiløyper.

·         Regulering av eksisterende miljøstasjon.

·         Regulering av eksisterende avkjøring til felt B (Badstuåsen), med tilhørende vendehammer

·         Omregulering av Serviceanlegget (BAB) til å inkludere muligheten for servering.  

 

Varsling av utvidelsen er avklart med Gran kommune.

 

Planprosess og medvirkning

Dette dokumentet er et varsel om at planområdet er utvidet. I denne forbindelse er det mulig å komme med innspill til utvidelsen, eller ny informasjon til tidligere varslet område.

 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas.lindheim@arealpluss.no  ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren eller postmottak@gran.kommune.no

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

 

Frist for uttalelser til planarbeidet er 04. mars 2022.

 

Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde tenkt utnyttelse, illustrasjoner og infrastruktur.

 

Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for behandling i Planutvalget. Utvalget vil deretter kunne legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken av Kommunestyret.

 

Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.

Kart, varslingsdokumenter samt andre relevante dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no under ettersyn/varsling og på Gran kommunens nettside under «Høring – si din mening»: https://www.gran.kommune.no/hoering-si-din-mening.463305.no.html