• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Ilseterura - reguleringsendring


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 2. juni 2018
  • Frist: 23. juli 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Ilseterura i Øyer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Terra Eiendomsutvikling AS.

Planområdet ligger vest for Slåseterfjellet, sørøst for Hundersetervegen, mellom Ilsetra og Lunnstaden

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse samt oppdatere plankartet i henhold til dagens situasjon. Planforslaget utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 legges dette ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser til planprogrammet og planarbeidet sendes:
Areal+ AS
v/Erik Sollien
Storgata 64A
2609 Lillehammer

Eller pr e-post.